Inspektor nadzoru

inspektor nadzoru Radom

Możemy również zdecydować się na formalne zatrudnienie niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego. Fakt ten musimy zgłosić w powiatowym inspektoracie, dołączając wymagane zaświadczenia. Inspektora nadzoru inwestorskiego możemy zatrudnić dla własnej wygody, nawet jeśli urząd nie nałoży na nas takiego obowiązku. Jest to osoba, która zadba o nasze interesy na placu budowy. Reprezentuje od nas na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z tym, co zawierały zatwierdzone projekty domów i pozwolenie na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdza jakość wykonanych robót budowlanych, kontroluje materiały budowlane oraz na nasze żądanie, kontroluje rozliczenia.

 

Jeżeli realizujemy nieskomplikowane, standardowe projekty domów, Prawo Budowlane zwalnia nas z obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru autorskiego. Jednak istnieją sytuacje, w których właściwy organ wydający pozwolenie na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek stworzenia takiego stanowiska. Dotyczy to przypadków uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych, przewidywanym wpływem na środowisko bądź posadowieniem budynku na byłych terenach lub będących pod wpływem eksploatacji górniczej. Również najczęściej inspektor jest ustanawiany przy budynkach użyteczności publicznej. Jeżeli natomiast realizujemy projekty domów jednorodzinnych, to najczęściej obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego jest spotykany w sytuacji, gdy nasza działka znajduje się lub sąsiaduje z terenami objętymi programem Natura 2000 lub znajduje się na terenach szkód górniczych.

 

Podczas pełnienia funkcji Inspektora nadzoru oferuję:

 

- Szczegółowy odbiór elementów wykonanych konstrukcyjnych oraz izolacyjnych.

 

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

 

- Pomoc formalną związaną ze zgłoszeniem budowy, pozwoleniem na użytkowanie.

 

- Weryfikację projektu budowlanego.

 

- Kontrola nad prawidłowością prowadzonych robót budowlanych. Kontrola jakości wykonanych prac budowlanych.

 

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. W tym szczegółowy odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych.

 

- Weryfikacja oraz kontrola prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

 

- Sprawdzanie wbudowywania przez wykonawcę odpowiednich materiałów budowlanych posiadających dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty, certyfikatów, świadectw jakości itp.).

 

- Konsultacje telefoniczne.

 
- Wizyty na budowie zgodnie z uzgodnioną ofertą. Jednocześnie inicjowanie lub proponowanie propozycji zmian realizacji robót.

 

- Organizowanie narad technicznych, problemowych i innych organizacyjnych do poprawności realizacji procesu inwestycyjnego.

 

- Doradztwo techniczne.

 
- Bieżące informowanie Inwestora o postępie robót budowlanych i o ewentualnych trudnościach w ich realizacji.

 

Zakres i rodzaj obiektów:

 

- Domy jednorodzinne

- Hale

- Budynki przemysłowe

- Budynki użyteczności publicznej

- Budynki wielorodzinne

 

Posiadam:

 

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

- Wymagane ubezpieczenie OC

 

- Znajomość najnowszego znowelizowanego Prawa Budowlanego.

 
 

Oferuje usługi głównie na terenie Radomia oraz całego

województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.