Kierownik budowy

3

Kierownik budowy jest formalnie odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie placu budowy. Zobowiązany jest także do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, stosowania się do zaleceń nadzoru budowlanego, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz sporządzenia protokółu zakończenia budowy. Uczestniczy więc w procesie inwestycyjnym od początku budowy do jej końca. Oczywiście kierownikiem prowadzącym cały cykl budowlany nie musi być stale ta sama osoba, ale zmiana kierownika budowy wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu w inspektoracie nadzoru budowlanego i złożenia nowego oświadczenia o przejęciu tych obowiązków przez kolejną osobę.

 

Do kierowania budową niezbędne są odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego. Formalnie przy wykonywaniu innych prac niż konstrukcyjne np. instalacji wewnątrz domu, nad ich prawidłowym wykonaniem powinien czuwać inny kierownik robót posiadający uprawnienia z tej specjalizacji. Jednak w praktyce, ze względu na prostą budowę instalacji w domach jednorodzinnych, wymóg ten nie jest rygorystycznie przestrzegany. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika budowy określa Prawo Budowlane, a najważniejsze z nich to: prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy do dziennika), zabezpieczenie terenu budowy, kierowanie robotami zgodnie z projektem i zasadami bezpieczeństwa pracy, wstrzymanie robót w razie wystąpienia zagrożenia, realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

 

 

Podczas pełnienia funkcji Kierownika budowy, oferuję:

 

- Szczegółowy odbiór elementów wykonanych konstrukcyjnych oraz izolacyjnych.

 

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

 

- Pomoc formalną związaną ze zgłoszeniem budowy, pozwoleniem na użytkowanie.

 

- Weryfikację projektu budowlanego.

 

- Kontrola nad prawidłowością prowadzonych robót budowlanych. Kontrola jakości wykonanych prac budowlanych.

 

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. W tym szczegółowy odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych.

 

- Weryfikacja oraz kontrola prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

 

- Sprawdzanie wbudowywania przez wykonawcę odpowiednich materiałów budowlanych posiadających dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty, certyfikatów, świadectw jakości itp.).

 

- Konsultacje telefoniczne.

 
- Wizyty na budowie zgodnie z uzgodnioną ofertą. Jednocześnie inicjowanie lub proponowanie propozycji zmian realizacji robót.

 

- Organizowanie narad technicznych, problemowych i innych organizacyjnych do poprawności realizacji procesu inwestycyjnego.

 

- Doradztwo techniczne.

 

- Pomoc w organizowaniu brygad budowlanych.

 

- Wyszukiwanie dostępnych materiałów budowlanych w korzystniejszych cenach.

 

- Bieżące informowanie Inwestora o postępie robót budowlanych i o ewentualnych trudnościach w ich realizacji.

 

Zakres i rodzaj obiektów:

 

- Domy jednorodzinne

- Hale

- Budynki przemysłowe

- Budynki użyteczności publicznej

- Budynki wielorodzinne

 

 

 

Posiadam:

 

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

- Wymagane ubezpieczenie OC

 

- Znajomość najnowszego znowelizowanego Prawa Budowlanego.

 

Oferuje usługi głównie na terenie Radomia oraz całego

województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.